Société des Avis Garantis (hierna de “Dienstverlener”) is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder, met een kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 832 987 630, met maatschappelijke zetel te 10 Rue du Colisée, 75008 Parijs (Frankrijk).
De Dienstverlener is de aanbieder van een platform voor het beheer van consumentenbeoordelingen met als handelsnaam “Société des Avis Garantis”, dat toegankelijk is op http://www.societe-des-avis-garantis.fr (hierna het “Platform” genoemd)
De technische werking van dit Platform garandeert in het bijzonder aan de professionelen die het gebruiken en aan de Internetgebruikers die het raadplegen, dat de adviezen die erop gepubliceerd worden, geschreven zijn door consumenten die een commerciële transactie hebben uitgevoerd met de betrokken professional.
De Handelaar wordt geacht kennis te hebben genomen van de technische vereisten op het Platform en deze Algemene Voorwaarden en deze zonder beperking of voorbehoud te hebben aanvaard.

Als onderdeel van zijn plicht tot goede trouw, wenst de Aanbieder de Handelaar te informeren dat, parallel aan de online review diensten aangeboden door het Platform, de Aanbieder personeel deelt met de firma N2D (RCS Lyon 815 388 632), die consultancydiensten aanbiedt op het gebied van public relations, communicatie en webreferenties. De Dienstverlener verbindt er zich niettemin toe om geen commerciële gegevens en informatie van de Handelaar waartoe hij toegang heeft, te gebruiken of te exploiteren in het kader van de levering van het Platform voor de eigen activiteiten van N2D. De toegang tot de gegevens van de Handelaar wordt gespecificeerd en geregeld in artikel 5.3 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De Handelaar, die volledig op de hoogte is van de kwaliteit van de Dienstverlener, ziet door de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk af van het voordeel om op enigerlei wijze voordeel te halen uit een gebrek aan precontractuele informatie ten aanzien van hem.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Elke term met een hoofdletter heeft de betekenis die in de definitie ervan is aangegeven, ongeacht of het enkelvoud of meervoud betreft:
Onder “Koper” wordt verstaan: consumenten die met de Merchant een commerciële transactie hebben gesloten op zijn e-commerce website of vanuit een fysieke winkel.
“Review” betekent een review ingediend door een Koper over zijn of haar winkelervaring bij de Merchant of over een product of dienst gekocht van de Merchant.
“Inhoud” verwijst in het bijzonder naar de inhoud van Mededelingen en, meer in het algemeen, naar alle inhoud (signalen, geschriften, beelden, geluiden, berichten) die op enigerlei wijze op het Platform kunnen worden gehost.
“AV” betekent de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Platform, die online op de Website kunnen worden geraadpleegd.
Onder “AV” of “Contract” wordt verstaan deze algemene verkoopvoorwaarden en de bijlagen daarbij.
“Handelaar” betekent de professional die van de Dienst gebruik wenst te maken en die het Contract aanvaardt.
“Gegevens” betekent in het algemeen alle informatie en gegevens in de e-commerce database van de Handelaar waartoe de Dienstverlener toegang kan hebben onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 5.3.
“Dienst” betekent de terbeschikkingstelling van het Platform aan de Handelaar door de Dienstverlener, zoals gedefinieerd in artikel 7 van het Contract.
“Website” betekent de website van het Platform die toegankelijk is op http://www.societe-des-avis-garantis.fr.

 

ARTIKEL 2. SUBJECT
De Overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de Dienstverlener de Handelaar, tegen betaling, toegang verleent tot het Platform waarmee hij de meningen van zijn Kopers kan verzamelen, modereren en verspreiden.

 

ARTIKEL 3. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Het Contract treedt in werking vanaf de datum van de bestelling van de Handelaar of de aanvang van zijn eventuele proefperiode.
Het Contract wordt gesloten voor een initiële periode van één (1) maand, of één (1) jaar naar gelang van de gekozen formule en wordt stilzwijgend verlengd voor een identieke periode, behalve in de gevallen van opzegging voorzien in artikel 10.

 

ARTIKEL 4. FINANCIËLE VOORWAARDEN
In ruil voor de Dienst, en aan het begin van elke door de Handelaar gekozen periode op het ogenblik van het abonnement (jaarlijks of maandelijks), verbindt de Handelaar zich ertoe om per kredietkaart of per domiciliëring de prijs te betalen zoals overeengekomen in de tariefvoorwaarden weergegeven op de Website. De prijzen zijn exclusief BTW.
De Dienstverlener kan ook besluiten om de prijs van de Dienst te wijzigen. In dat geval zal zij de Handelaar minstens één maand op voorhand inlichten, die dan vrij zal zijn om te beslissen of hij de nieuwe prijsvoorwaarden aanvaardt dan wel weigert, en aldus het Contract beëindigt.
Elke begonnen periode (maand of jaar, afhankelijk van het gekozen abonnement) is volledig verschuldigd, niettegenstaande de gevallen van opzegging voorzien in artikel 10.

Voor elke andere dienst die de Dienstverlener op eigen initiatief of op verzoek van de Handelaar aan de Handelaar kan aanbieden in aanvulling op de Dienst, zal een offerte en een speciale prijs worden opgemaakt. Deze AV zijn van toepassing op deze diensten, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere verkoopvoorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, in het geval van kortingen of promoties aangeboden op andere sites of enig ander kanaal, kunnen deze niet worden toegepast op een lopend abonnement of op een account die reeds een abonnement op het Platform heeft genomen.

 

ARTIKEL 5. WERKING VAN HET PLATFORM

5.1. Juridisch kader voor de werking van het Platform

De online publicatie van consumentenadviezen valt onder het Franse recht, en met name onder de consumentenwetgeving, waarvan de belangrijkste bepalingen in bijlage 1 zijn opgenomen.
De Handelaar erkent en aanvaardt dat het Platform slechts een technisch middel is dat hem de mogelijkheid biedt om aan deze wettelijke vereisten te voldoen.
In het licht van het voorgaande kan de Dienstverlener zich genoodzaakt zien de werkwijze van het Platform te wijzigen om de Handelaren in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake de moderatie en publicatie van Kennisgevingen.
Bijgevolg erkent en aanvaardt de Handelaar dat de Dienstverlener vrijelijk de werkingsmodus van het Platform alsook deze AV mag wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe wettelijke verplichtingen, zonder dat de Handelaar zich hiertegen kan verzetten.
Bovendien verbindt de Handelaar zich ertoe, in het kader van een actieve samenwerking en te goeder trouw, de Dienstverlener op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die voor de Handelaar nuttig kunnen zijn om te voldoen aan de huidige of toekomstige regelgeving die op hem van toepassing is bij de inzameling, de moderatie en de publicatie van de Bekendmakingen.
In elk geval is en blijft de Handelaar als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij besluit te maken van het Platform.

5.2. Functionele specificaties van het platform

De belangrijkste werkingsprocedures van het Platform worden beschreven in de AV van het Platform, om gebruikers eerlijke, duidelijke en transparante informatie te verschaffen over hoe het werkt.
De Handelaar erkent kennis te hebben genomen van deze functionele specificaties en aanvaardt ze zonder voorbehoud. De TOS kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de Website https://www.societe-des-avis-garantis.fr/cgu/.
De Dienstverlener mag de GBV ook wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe wettelijke verplichtingen, zonder dat de Handelaar zich kan verzetten tegen de toepassing van de GBV in hun meest recente versie.

 

5.3. Toegang tot gegevens

De Handelaar geeft de Dienstverlener de toestemming om zijn Gegevens op het Platform te raadplegen, op te vragen, te bewaren en te reproduceren, uitsluitend met het oog op het verlenen van de diensten die onder de AV vallen.
De Gegevens waartoe de Dienstverlener toegang heeft, die hij opvraagt, die hij bewaart en reproduceert, omvatten het volgende:

 • Informatie over de klant die een bestelling heeft geplaatst (e-mail, naam, voornaam). Deze gegevens zijn met name nodig om :
  • de klant via een nominatieve e-mail uit te nodigen om na zijn bestelling een bericht online achter te laten;
  • de klant identificeren als iemand die daadwerkelijk een bestelling bij de Merchant heeft geplaatst;
  • om de identiteit van de auteur van een op het Platform ingediende kennisgeving te bewaren;
  • om zijn naam op het Platform te tonen.
 • Informatie over bestellingen (de naam van de bestelde producten, de EAN-codes van de bestelde producten). Deze gegevens zijn met name nodig om :
  • om te controleren of de klant inderdaad een recensie plaatst over een product dat hij of zij daadwerkelijk heeft gekocht;
  • om de naam van het product op het Platform te tonen;
 • evenals elk ander type van gegevens die nodig kunnen zijn om functies en diensten in verband met het Platform te verstrekken.

De Dienstverlener verbindt zich ertoe enkel Gegevens te raadplegen, extraheren, bewaren en reproduceren die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het Platform en de levering van de aangeboden diensten.

Af en toe, en voor diensten op het gebied van raming (configuratie, onderhoud, enz.), kan de Dienstverlener toegang hebben tot een groter aantal Gegevens. Deze toegang zal steeds gebeuren met de voorafgaande toestemming van de Handelaar (configuratie, onderhoud, enz.) en enkel voor technische doeleinden, waarbij de Dienstverlener afziet van het bewaren van een kopie bij het einde van deze diensten.

De Aanbieder verbindt zich ertoe de Gegevens die niet op het Platform zijn gepubliceerd, niet aan derden bekend te maken, met uitzondering van zijn eigen werknemers of agenten die van de Gegevens kennis moeten nemen om de diensten te kunnen verlenen die onder deze AV vallen.

Reviews en gerelateerde gegevens kunnen worden gedeeld met een Derde Partij wanneer dit in het belang van de Merchant is (bijv. publicatie van reviews op Google).

 

5.4. Bewijsovereenkomst

De Partijen erkennen de bewijskracht van de geautomatiseerde gegevens die tussen hen op het Platform worden uitgewisseld. De Handelaar erkent uitdrukkelijk:

 • de contractuele waarde en geldigheid van elke aanvaarding gedaan vanaf het Platform, eenmaal ingelogd met gebruikmaking van zijn identifiers;
 • dat de verbindingslogs van het Platform en de logs van toegang tot de Gegevens authentiek zijn tussen de Partijen.

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de dienstverlener worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van de communicatie tussen de partijen.

 

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR
De Handelaar verbindt zich ertoe om de overeengekomen prijs van de Dienst te betalen op het ogenblik van de bestelling en bij elke hernieuwing van de Overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 4.
De Handelaar erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor zijn gebruik van het Platform en als dusdanig verbindt hij zich ertoe het Platform te gebruiken op een wettelijke, verantwoordelijke, ethische en eerlijke manier, in het bijzonder bij het uitoefenen van zijn redactionele controle over de Beoordelingen. In het bijzonder zal de Handelaar niet
– om welk proces dan ook te gebruiken dat haar in staat stelt om Berichten op het Platform zelf te plaatsen;
– haar redactionele controle te misbruiken om bepaalde Aankondigingen van publicatie uit te sluiten op de uitsluitende grond dat de inhoud of beoordeling ervan haar rating zou kunnen verlagen;
– in het algemeen in strijd zijn met de op haar rustende wettelijke verplichtingen, meer bepaald die welke in bijlage 1 zijn vermeld;
Bovendien zal de Handelaar, vóór hun publicatie, ervoor zorgen dat de Mededelingen en Inhoud waarover hij redactionele controle heeft, met name niet
– in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
– die misdaden of overtredingen vormen ;
– aanzetten tot haat (raciale, religieuze, politieke), gewelddadig, discriminerend of ontkennend;
– beledigend of lasterlijk;
– inbreuk maken op de privacy van anderen;
– schade toebrengen aan de reputatie van andere concurrenten.
In geval van import of verzoek tot import, gedaan door de Handelaar aan de Dienstverlener, van recensies die op een andere manier verzameld zijn, verbindt de Handelaar zich ertoe zich ervan te vergewissen dat deze recensies legitiem zijn en er de eigenaar van te zijn.
Elk ernstig en/of herhaald misbruik door de Handelaar of elke inbreuk op zijn verplichtingen die schade kan toebrengen aan het imago en de reputatie van de Dienstverlener, kan aanleiding geven tot de beëindiging van de Overeenkomst, onder de voorwaarden voorzien in artikel 10.3.

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERRICHTER
De Dienstverlener verbindt er zich toe om de Handelaar voor de duur van het Contract de Dienst te verlenen, bestaande uit :
– codes genereren waarmee Kopers een Beoordeling kunnen schrijven op het Platform;
– de ontvangen aankondigingen op te slaan ;
– de Handelaar toegang verlenen om de ontvangen Aankondigingen te beheren (controle, moderatie, publicatie van Aankondigingen);
– beschikbaarstelling van widgets / display-API’s die door de dienstverlener moeten worden geconfigureerd.
De actie van de Dienstverlener is beperkt tot de hierboven beschreven diensten, d.w.z. diensten waarbij de Dienstverlener een zuiver technische, automatische en passieve rol speelt, met uitsluiting van enige tussenkomst of voorafgaande redactionele of menselijke controle over de Inhoud. In zijn hoedanigheid van gastheer in de zin van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, kan de Dienstverlener verplicht zijn Inhoud te verwijderen en/of de toegang ertoe onmogelijk te maken wanneer hem wordt gemeld dat die Inhoud van illegale aard is.
De Dienstverlener zal zijn uiterste best doen om de beschikbaarheid van het Platform te garanderen. De Handelaar wordt er echter op gewezen dat het Platform niet onderworpen is aan enige permanente verplichting van beschikbaarheid, toegankelijkheid of prestaties, in het bijzonder gezien de onstabiele aard van het
computernetwerken en het risico van aanvallen en/of computervirussen. Bijgevolg kan de Dienstverlener niet verantwoordelijk worden gesteld voor de mogelijke impact van deze onbeschikbaarheid op de activiteiten van de Handelaar.
De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Dienst op elk moment op te schorten in geval van wanbetaling door de Handelaar, onverminderd de gevallen van beëindiging voorzien in artikel 10.

 

ARTIKEL 8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Door de hosting van de Berichten toe te vertrouwen aan de Dienstverlener, erkent en aanvaardt de Handelaar dat de Dienstverlener ertoe gehouden kan zijn bepaalde persoonsgegevens van de Kopers te hosten in naam van de Handelaar.
De Handelaar blijft evenwel verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en de Dienstverlener mag enkel handelen op instructie van de Handelaar en enkel voor louter technische aangelegenheden met betrekking tot de hosting van deze gegevens. Bijgevolg zullen de Kopers hun rechten rechtstreeks bij de Handelaar uitoefenen, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.
De dienstverlener verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de bescherming te waarborgen van de rechten van de personen wier persoonsgegevens worden verzameld. In het bijzonder verbindt de dienstverlener zich ertoe ervoor te zorgen dat die gegevens binnen de Europese Unie worden gehost.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID – BEPERKING
De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade zoals commerciële verliezen, verlies van klanten, commerciële verstoringen van welke aard dan ook, winstderving, verlies van merkimago geleden door de Handelaar die het gevolg kunnen zijn van het gebruik dat gemaakt wordt van het Platform.
Indien de Handelaar verlies lijdt als rechtstreeks gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt het bedrag van de schadevergoeding die de Dienstverlener aan de Handelaar kan veroordelen uitdrukkelijk begrensd tot het bedrag van de door de Handelaar betaalde sommen, over een maximumperiode van één jaar. In elk geval is de Handelaar verplicht alle nodige maatregelen te nemen om de geleden schade te beperken.
De Handelaar erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor zijn gebruik van het Platform. Bijgevolg zal de Handelaar aansprakelijk zijn voor alle schade en interesten waartoe de Dienstverlener veroordeeld zou kunnen worden wegens het gebruik door de Handelaar van het Platform ten nadele van derden, en dit van zodra de veroordeling waarbij ze uitgesproken wordt definitief is, alsook voor de schadeloosstellingen en kosten van welke aard ook die de Dienstverlener besteed heeft om zijn verdediging te verzekeren, met inbegrip van consultancy honoraria.

 

ARTIKEL 10. TERMINATIE

10.1. Beëindiging door de Handelaar

De Handelaar kan de Overeenkomst beëindigen door de Aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte te stellen op [email protected]. Deze opzegging moet ten minste 72 uur voor de verlenging van het abonnement of het einde van de proefperiode, indien van toepassing, worden gedaan. Indien de annulering minder dan 72 uur voor de verlengingsdatum plaatsvindt, zal de annulering pas aan het einde van de volgende termijn plaatsvinden en zal de prijs van de Dienst verschuldigd zijn.

10.2. Beëindiging in geval van niet-betaling

In geval van niet-betaling door de Handelaar, heeft de Dienstverlener het recht om zijn Dienst op te schorten en de toegang tot de administratie-interface van het Platform aan de Handelaar te verbieden tot deze laatste de situatie regulariseert. Na een periode van één (1) maand heeft de Dienstverlener ook het recht de gepubliceerde Aankondigingen offline te halen.

10.3. Beëindiging wegens storing

De Dienstverlener mag de Overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van niet-naleving door de Handelaar van de verplichtingen vermeld in artikel 6, zonder dat de Handelaar aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

10.4. Omkeerbaarheid

Voor alle hypotheses van beëindiging voorzien in het Contract, kan de Handelaar de Dienstverlener verzoeken om de Kennisgevingen in een herbruikbaar en standaard formaat (zoals CSV formaat) over te dragen. Deze dienst is niet inbegrepen in de Dienst en vormt een bijkomende dienst in de zin van artikel 4 van het Contract.

 

ARTIKEL 11. FORCE MAJEURE
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil van de Partijen, die de uitvoering van het Contract gevaarlijk of grotendeels onevenwichtig maakt, wordt het Contract op initiatief van één van de Partijen opgeschort of zelfs beëindigd, door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de andere Partij, indien geen oplossing kan worden overwogen binnen een redelijke termijn en ten laatste binnen 3 maanden na dit schrijven.
Dit is met name het geval in geval van brand, staking, lock-out, overstroming, natuurrampen, oorlog, oproer, vordering, overheidsbesluit, blokkering of gehele of gedeeltelijke onderbreking van telecommunicatiediensten of elektriciteitsnetten, of meer in het algemeen elke andere omstandigheid van overmacht als omschreven in de jurisprudentie.
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verzuim als gevolg van het optreden van een dergelijke gebeurtenis en is niet aansprakelijk voor schade of boetes wegens vertraging.

 

ARTIKEL 12. VERZEKERING
Elk van de partijen verklaart houder te zijn van een verzekeringspolis afgesloten bij een solvabele maatschappij met een goede reputatie, die eigen is aan haar diensten en die haar professionele wettelijke aansprakelijkheid dekt en de geldelijke gevolgen van deze aansprakelijkheid dekt voor lichamelijk letsel, materiële schade en gevolgschade of niet-gevolgschade, voor een dekkingsbedrag dat toereikend is in verhouding tot de verbintenissen die uit hoofde van het Contract zijn aangegaan.

 

ARTIKEL 13. ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES
In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de opschriften aan het begin van de clausules van het Contract en de daarin vervatte bepalingen, worden de opschriften geacht niet te bestaan.
Indien één of meer clausules of bepalingen van het Contract ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond van de wet, een voorschrift of een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige clausules en bepalingen hun volledige kracht en geldigheid.

 

ARTIKEL 14. DISCLAIMERS
Het feit dat een van de Partijen zich niet beroept op de toepassing van een bepaling van het Contract of in de niet-uitvoering daarvan berust, hetzij definitief hetzij tijdelijk, mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand door deze Partij van haar rechten die uit deze bepaling voortvloeien.

 

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID
Het Contract is onderworpen aan de bepalingen van het Franse recht.
Alle geschillen of betwistingen waartoe de uitvoering van het Contract aanleiding kan geven en die niet het voorwerp van een minnelijke schikking konden uitmaken, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Lyon, niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden, zelfs voor spoedprocedures of bewarende procedures in kort geding of bij verzoekschrift.

 

ARTIKEL 16. NALEVING VAN DE RGPD
De handelaar verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

In dit verband verbindt zij zich ertoe uitdrukkelijk de toestemming van haar cliënt te vragen alvorens persoonsgegevens te verzamelen die aan de Société des Avis Garantis zullen worden doorgegeven.

De Handelaar verbindt er zich tevens toe om zijn klant de volgende informatie te verstrekken:

 • De bewaringstermijn van persoonsgegevens: wettelijke termijn vanaf de datum van het verzoek om de persoonsgegevens van de internetgebruiker met alle passende middelen te wissen.
 • De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Société des Avis Garantis:
  Nicolas DUVAL
  10 Rue du Colisée – 75008 Parijs – FRANKRIJK
  [email protected]
 • De doeleinden van de verwerking: het verzamelen van meningen over de aankoopervaring en het publiceren van de mening samen met de voornaam die is ingevoerd bij het plaatsen van de bestelling, de eerste letter van de naam en de data van de bestelling, het deponeren van de mening en het bijwerken van de mening indien nodig.

In geval van niet-naleving van de RGPD (het verkrijgen van toestemming en het informeren van de klant van de Merchant over de verwerking van zijn gegevens), kan de Dienstverlener de overeenkomst van rechtswege beëindigen.

 

 

Bijlage 1. Juridische referenties

Artikel L111-7-2 van de consumentenwet

Onverminderd de informatieverplichtingen als bedoeld in artikel 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie en de artikelen L. 111-7 en L. 111-7-1 van dit wetboek, is elke natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteit hoofdzakelijk of in tweede instantie bestaat in het verzamelen, modereren of verspreiden van online adviezen van consumenten, verplicht de gebruikers eerlijke, duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de wijze van publicatie en verwerking van de online geplaatste adviezen.

Zij vermeldt of deze aankondigingen al dan niet aan toezicht worden onderworpen en, zo ja, wat de belangrijkste kenmerken van het uitgeoefende toezicht zijn.

Het geeft de datum van de aankondiging en eventuele updates weer.

Zij geeft consumenten wier onlinebeoordelingen niet zijn gepubliceerd, de redenen voor hun afwijzing.

Zij introduceert een gratis functie waarmee degenen die verantwoordelijk zijn voor producten of diensten die het voorwerp zijn van een onlinebeoordeling, twijfels over de authenticiteit van die beoordeling kunnen melden, op voorwaarde dat de melding onderbouwd is.

Een decreet, uitgevaardigd na advies van de Commission nationale de l’informatique et des libertés (nationale commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden), bepaalt de voorwaarden en de inhoud van deze informatie.